เช็กที่นี่! รายชื่อครบ 500 ส.ส. แบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ

ภายหลังจบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นเวลา 1 เดือนเศษ ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ก็ได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ครบทั้ง 500 รายชื่อ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยแบ่งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 เขต และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง 100 รายชื่อ ประกอบด้วย

ด่วน! กกต.ประกาศรับรอง ส.ส. ครบ 500 คนแล้ว

แยกรายพรรค! ร้องคัดค้าน 71 ว่าที่ ส.ส. "ภูมิใจไทย" โดนเยอะสุด 21 คน

กรุงเทพมหานคร

เขต 1 นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ พรรคก้าวไกล

เขต 2 นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ พรรคก้าวไกล

เขต 4 นายภัณฑิล น่วมเจิม พรรคก้าวไกล

เขต 5 นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ พรรคก้าวไกล

เขต 6 นายกัณตภณ ดวงอัมพร พรรคก้าวไกล

เขต 7 นางสาวภัสริน รามวงศ์ พรรคก้าวไกล

เขต 8 นายชยพล สท้อนดี พรรคก้าวไกล

เขต 9 นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคก้าวไกล

เขต 10 นายเอกราช อุดมอำนวย พรรคก้าวไกล

เขต 11 นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ พรรคก้าวไกล

เขต 12 นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ พรรคก้าวไกล

เขต 13 เรือโทธนเดช เพ็งสุข พรรคก้าวไกล

เขต 14 นางสาวสิริลภัส กองตระการ พรรคก้าวไกล

เขต 15 นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ พรรคก้าวไกล

เขต 16 นางสาวพิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ พรรคก้าวไกล

เขต 17 นายวีรวุธ รักเที่ยง พรรคก้าวไกล

เขต 18 นายธีรัจชัย พันธุมาศ พรรคก้าวไกล

เขต 19 นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ พรรคก้าวไกล

เขต 20 นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ พรรคเพื่อไทย

เขต 21 นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล

เขต 22 นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ พรรคก้าวไกล

เขต 23 นายปิยรัฐ จงเทพ พรรคก้าวไกล

เขต 24 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร พรรคก้าวไกล

เขต 25 นางสาวแอนศิริ วลัยกนก พรรคก้าวไกล

เขต 26 นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ พรรคก้าวไกล

เขต 27 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล

เขต 28 นางสาวรักชนก ศรีนอก พรรคก้าวไกล

เขต 29 นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล พรรคก้าวไกล

เขต 30 นายธัญธร ธนินวัฒนาธร พรรคก้าวไกล

เขต 31 นายสิริน สงวนสิน พรรคก้าวไกล

เขต 32 นางสาวปวิตรา จิตตกิจ พรรคก้าวไกล

เขต 33 นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ พรรคก้าวไกล

ระยอง

เขต 1 นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล พรรคก้าวไกล

เขต 2นายกฤช ศิลปชัย พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายนครชัย ขุนณรงค์ พรรคก้าวไกล

เขต 4 นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ พรรคก้าวไกล

เขต 5 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ พรรคก้าวไกล

ชลบุรี

เขต 1 นายวรท ศิริรักษ์ พรรคก้าวไกล

เขต 2 นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายชวาล พลเมืองดี พรรคก้าวไกล

เขต 4 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 5 นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นางสาวกฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ พรรคก้าวไกล

เขต 7 นายสหัสวัต คุ้มคง พรรคก้าวไกล

เขต 8 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคก้าวไกล

เขต 9 นายยอดชาย พึ่งพร พรรคก้าวไกล

เขต 10 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ

นครสวรรค์

เขต 1 นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายสัญญา นิลสุพรรณ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 4 นายมานพ ศรีผึ้ง พรรคภูมิใจไทย

เขต 5 นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 6 นายประสาท ตันประเสริฐ พรรคชาติพัฒนากล้า

เชียงใหม่

เขต 1 นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู พรรคก้าวไกล

เขต 2 นางสาวการณิก จันทดา พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคก้าวไกล

เขต 4 นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ พรรคก้าวไกล

เขต 5 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย

เขต 6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ จันตาเรือง พรรคก้าวไกล

เขต 7 นายสมดุลย์ อุตเจริญ พรรคก้าวไกล

เขต 8 นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ พรรคก้าวไกล

เขต 9 นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 10 นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ พรรคเพื่อไทย

นนทบุรี

เขต 1 นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ พรรคก้าวไกล

เขต 2 นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร พรรคก้าวไกล

เขต 4 นายนพดล ทิพยชล พรรคก้าวไกล

เขต 5 นายปรีติ เจริญศิลป์ พรรคก้าวไกล

เขต 6 นายคุณากร มั่นนทีรัย พรรคก้าวไกล

เขต 7 นายเกียรติคุณ ต้นยาง พรรคก้าวไกล

เขต 8 นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ พรรคก้าวไกล

นครปฐม

เขต 1 นายศุภโชค ศรีสุขจร พรรคชาติไทยพัฒนา

เขต 2 พันโทสินธพ แก้วพิจิตร พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 3 นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เขต 4 นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ พรรคก้าวไกล

เขต 5 นายอนุชา สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เขต 6 นายชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล พรรคก้าวไกล

ปทุมธานี

เขต 1 นายสรวีย์ ศุภปณิตา พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ พรรคก้าวไกล

เขต 3 นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว พรรคก้าวไกล

เขต 4 นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ พรรคก้าวไกล

เขต 5 นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นายเชตวัน เตือประโคน พรรคก้าวไกล

เขต 7 นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ พรรคก้าวไกล

ภูเก็ต

เขต 1 ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายเฉลิมพงศ์ เเสงดี พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล พรรคก้าวไกล

สมุทรสาคร

เขต 1 นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายศิริโรจน์ ธนิกกุล พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย พรรคก้าวไกล

สมุทรปราการ

เขต 1 นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล

เขต 2 นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ พรรคก้าวไกล

เขต 4 นายวุฒินันท์ บุญชู พรรคก้าวไกล

เขต 5 นางสาวนิตยา มีศรี พรรคก้าวไกล

เขต 6 นายวีรภัทร คันธะ พรรคก้าวไกล

เขต 7 นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ พรรคก้าวไกล

เขต 8 นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ พรรคก้าวไกล

จันทบุรี

เขต 1 นายวรายุทธ ทองสุข พรรคก้าวไกล

เขต 2 นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ พรรคก้าวไกล

เขต 3 นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน พรรคก้าวไกล

เชียงราย

เขต 1 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ พรรคก้าวไกล

เขต 2 นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายฐากูร ยะแสง พรรคก้าวไกล

เขต 4 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม พรรคก้าวไกล

เขต 7 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย

ตาก

เขต 1 นายคริษฐ์ ปานเนียม พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข พรรคพลังประชารัฐ

ขอนแก่น

เขต 1 นายวีรนันท์ ฮวดศรี พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายอิทธิพล ชลธราศิริ พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง พรรคก้าวไกล

เขต 4 นายเอกราช ช่างเหลา พรรคภูมิใจไทย

เขต 5 นายภาควัต ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นายสิงหภณ ดีนาง พรรคเพื่อไทย

เขต 7 นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย

เขต 8 นางสาววิภาณี ภูคำวงศ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 9 นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย

เขต 10 นายวันนิวัติ สมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 11 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

พระนครศรีอยุธยา

เขต 1 นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง พรรคก้าวไกล

เขต 3 นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคภูมิใจไทย

เขต 5 นายประดิษฐ์ สังขจาย พรรคภูมิใจไทย

ฉะเชิงเทรา

เขต 1 นางฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายอรรถกร ศิริลัทธยากร พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3 นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ พรรคเพื่อไทย

เขต 4 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ พรรคก้าวไกล

นครราชสีมา

เขต 1 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายปิยชาติ รุจิพรวศิน พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ พรรคก้าวไกล

เขต 4 นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นายโกศล ปัทมะ พรรคเพื่อไทย

เขต 7 นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข พรรคเพื่อไทย

เขต 8 นายนิกร โสมกลาง พรรคเพื่อไทย

เขต 9 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคภูมิใจไทย

เขต 10 นายอภิชา เลิศพชรกมล พรรคเพื่อไทย

เขต 11 นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อไทย

เขต 12 นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย

เขต 13 นายพชร จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย

เขต 14 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ พรรคเพื่อไทย

เขต 15 นายรชตะ ด่านกุล พรรคเพื่อไทย

เขต 16 นายพรเทพ ศิริโรจนกุล พรรคเพื่อไทย

ตราด

เขต 1 นายศักดินัย นุ่มหนู พรรคก้าวไกล

ลำปาง

เขต 1 นางทิพา ปวีณาเสถียร พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายชลธานี เชื้อน้อย พรรคก้าวไกล

เขต 4 นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ พรรคก้าวไกล

มุกดาหาร

เขต 1 นายวิริยะ ทองผา พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2 นายณกร ชารีพันธ์ พรรคก้าวไกล

อุดรธานี

เขต 1 นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ พรรคก้าวไกล

เขต 2 นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายหรั่ง ธุระพล พรรคไทยสร้างไทย

เขต 4 นายภาณุ พรวัฒนา พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายกรวีร์ สาราคำ พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ พรรคไทยสร้างไทย

เขต 7 นายธีระชัย แสนแก้ว พรรคเพื่อไทย

เขต 8นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย

เขต 9 นายวัชระพล ขาวขำ พรรคเพื่อไทย

เขต 10 นางเทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย

พิษณุโลก

เขต 1 นายปดิพัทธ์ สันติภาดา พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายนพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายพงษ์มนู ทองหนัก พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 4 นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ พรรคก้าวไกล

ปราจีนบุรี

เขต 1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา พรรคก้าวไกล

เขต 3 นายสฤษดิ์ บุตรเนียร พรรคภูมิใจไทย

สมุทรสงคราม

เขต 1 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย พรรคก้าวไกล

ลำพูน

เขต 1 นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายรังสรรค์ มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย

สระบุรี

เขต 1 นายสรพัช ศรีปราชญ์ พรรคก้าวไกล

เขต 2 นายอรรถพล วงษ์ประยูร พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายองอาจ วงษ์ประยูร พรรคพลังประชารัฐ

ร้อยเอ็ด

เขต 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนา

เขต 2 นายฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นางรัชนี พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 4 นายนรากร นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นางสาวจิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย

เขต 7 นายชัชวาล แพทยาไทย พรรคไทยสร้างไทย

เขต 8 นางสาวชญาภา สินธุไพร พรรคเพื่อไทย

สุรินทร์

เขต 1 นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายชูชัย มุ่งเจริญพร พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายพรเทพ พูนศรีธนากูล พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ พรรคภูมิใจไทย

เขต 7 นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 8 นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ พรรคภูมิใจไทย

ศรีสะเกษ

เขต 1 นายธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายธนา กิจไพบูลย์ชัย พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายอมรเทพ สมหมาย พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 7 นางสาววิลดา อินฉัตร พรรคเพื่อไทย

เขต 8 นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ พรรคภูมิใจไทย

เขต 9 นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร พรรคเพื่อไทย

นครพนม

เขต 1 นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นางมนพร เจริญศรี พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายอลงกต มณีกาศพรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายชูกัน กุลวงษา พรรคภูมิใจไทย

อุบลราชธานี

เขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์

เขต 3 นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร พรรคเพื่อไทรวมพลัง

เขต 4 นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายสุทธิชัย จรูญเนตร พรรคภูมิใจไทย

เขต 6 นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 7 นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย

เขต 8 นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย พรรคภูมิใจไทย

เขต 9 นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ พรรคไทยสร้างไทย

เขต 10 นายสมศักดิ์ บุญประชม พรรคเพื่อไทรวมพลัง

เขต 11 นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช พรรคภูมิใจไทย

เลย

เขต 1 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายธนยศ ทิมสุวรรณ พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ พรรคเพื่อไทย

มหาสารคาม

เขต 1 นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นายรัฐ คลังแสง พรรคเพื่อไทย

หนองบัวลำภู

เขต 1 นายสยาม หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายณพล เชยคำแหง พรรคเพื่อไทย

ชัยภูมิ

เขต 1 นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นางสาวกาญจนา จังหวะ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 5 นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 7 นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ พรรคพลังประชารัฐ

หนองคาย

เขต 1 นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2 นางสาวชนก จันทาทอง พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายเอกธนัช อินทร์รอด พรรคเพื่อไทย

น่าน

เขต 1 นายทรงยศ รามสูต พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย

กาญจนบุรี

เขต 1 นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายชูศักดิ์ แม้นทิม พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายพนม โพธิ์แก้ว พรรคเพื่อไทย

อุตรดิตถ์

เขต 1 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายวารุจ ศิริวัฒน์ พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายรวี เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย

ลพบุรี

เขต 1 นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายสาธิต ทวีผล พรรคก้าวไกล

เขต 3 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายนรินทร์ คลังผา พรรคภูมิใจไทย

เขต 5 นายวรวงศ์ วรปัญญา พรรคเพื่อไทย

สกลนคร

เขต 1 นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายชาตรี หล้าพรหม พรรคประชาธิปัตย์

เขต 3 นางสาวจิรัชยา สัพโส พรรคเพื่อไทย

เขต 4 นายพัฒนา สัพโส พรรคเพื่อไทย

เขต 5 นายชัยมงคล ไชยรบ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 6 นางสาวสกุณา สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย

เขต 7 นายเกษม อุประ พรรคเพื่อไทย

นครนายก

เขต 1 พลตำรวจตรีสุรพล บุญมา พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย

กาฬสินธุ์

เขต 1 นายวิรัช พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายพลากร พิมพะนิตย์ พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายจำลอง ภูนวนทา พรรคพลังประชารัฐ

เขต 4 นางสาวประภา เฮงไพบูลย์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 5 นายทินพล ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย

เขต 6 นายประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย

สุโขทัย

เขต 1 นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ พรรคเพื่อไทย

เขต 4 นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล พรรคเพื่อไทย

แพร่

เขต 1 นายทศพร เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 2 นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย

บึงกาฬ

เขต 1 นายสยาม เพ็งทอง พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายสุวรรณา กุมภิโร พรรคภูมิใจไทย

เขต 3 นายนิพนธ์ คนขยัน บึงกาฬ

ยโสธร

เขต 1 นางสุภาพร สลับศรี พรรคไทยสร้างไทย

เขต 2 นายบุญแก้ว สมวงศ์ พรรคเพื่อไทย

เขต 3 นายธนพัฒน์ ศรีชนะ พรรคภูมิใจไทย

สระแก้ว

เขต 1 นางขวัญเรือน เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2 นางสาวตรีนุช เทียนทอง พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3 นายสรวงศ์ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย

บุรีรัมย์

เขต 1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายไชยชนก ชิดชอบ พรรคภูมิใจไทย

เขต 3 นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา พรรคภูมิใจไทย

เขต 4 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย

เขต 5 นายโสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 6 นายศักดิ์ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 7 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคภูมิใจไทย

เขต 8 นายไตรเทพ งามกมล พรรคภูมิใจไทย

เขต 9 นายรุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย

เขต 10 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย

อ่างทอง

เขต 1 นายภราดร ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล พรรคภูมิใจไทย

กระบี่

เขต 1 นายกิตติ กิตติธรกุล พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ พรรคภูมิใจไทย

เขต 3 นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง พรรคภูมิใจไทย

ระนอง

เขต 1 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ พรรคภูมิใจไทย

อุทัยธานี

เขต 1 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคภูมิใจไทย

นราธิวาส

เขต 1 นายวัชระ ยาวอหะซัน พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 2 นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 4 นายซาการียา สะอิ พรรคภูมิใจไทย

เขต 5 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ พรรคประชาชาติ

ยะลา

เขต 1 นายสุไลมาน บือแนปีแน พรรคประชาชาติ

เขต 2 นายซูการ์โน มะทา พรรคประชาชาติ

เขต 3 นายอับดุลอายี สาแม็ง พรรคประชาชาติ

อำนาจเจริญ

เขต 1 นางสุขสมรวย วันทนียกุล พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นางญาณีนาถ เข็มนาค พรรคภูมิใจไทย

สุพรรณบุรี

เขต 1 นายสรชัด สุจิตต์ พรรคชาติไทยพัฒนา

เขต 2 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา

เขต 3 นายนพดล มาตรศรี พรรคชาติไทยพัฒนา

เขต 4 นายเสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา

เขต 5 นายประภัตร โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา

สงขลา

เขต 1 นายสรรเพชญ บุญญามณี พรรคประชาธิปัตย์

เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 3 นายสมยศ พลายด้วง พรรคประชาธิปัตย์

เขต 4 นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว พรรคพลังประชารัฐ

เขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์

เขต 6 นางสาวสุภาพร กำเนิดผล พรรคประชาธิปัตย์

เขต 7 นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย

เขต 8 พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ พรรคประชาธิปัตย์

เขต 9 นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง พรรคประชาธิปัตย์

สุราษฎร์ธานี

เขต 1 นางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 2 นายพิพิธ รัตนรักษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 3 นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 4 นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 5 นายปรเมษฐ์ จินา พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 6 นายพิชัย ชมภูพล พรรคภูมิใจไทย

เขต 7 นายธานินท์ นวลวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

สตูล

เขต 1 นายพิบูลย์ รัชกิจประการ พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

พิจิตร

เขต 1 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรคภูมิใจไทย

เขต 3 นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคภูมิใจไทย

ชัยนาท

เขต 1 นายอนุชา นาคาศัย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 2 นายมณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคภูมิใจไทย

นครศรีธรรมราช

เขต 1 นายราชิต สุดพุ่ม พรรคประชาธิปัตย์

เขต 2 นายทรงศักดิ์ มุสิกอง พรรคประชาธิปัตย์

เขต 3 นายพิทักษ์เดช เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์

เขต 4 ว่าที่ร้อยโทยุทธการ รัตนมาศ พรรคประชาธิปัตย์

เขต 5 นายชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิปัตย์

เขต 6 นายสุธรรม จริตงาม พรรคพลังประชารัฐ

เขต 7 นายษฐา ขาวขำ พรรคภูมิใจไทย

เขต 8 นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล พรรคภูมิใจไทย

เขต 9 นางอวยพรศรี เชาวลิต พรรคประชาธิปัตย์

เขต 10 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรครวมไทยสร้างชาติ

เพชรบุรี

เขต 1 นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 2 นายฤกษ์ อยู่ดี พรรคภูมิใจไทย

เขต 3 จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล พรรครวมไทยสร้างชาติ

ประจวบคีรีขันธ์

เขต 1 นายสังคม แดงโชติ พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์

เขต 3 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์

พังงา

เขต 1 นายอรรถพล ไตรศรี พรรคภูมิใจไทย

เขต 2 นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พรรคพลังประชารัฐ

ราชบุรี

เขต 1 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 2 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3 นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 4 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 5 นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พรรคพลังประชารัฐ

ตรัง

เขต 1 นายถนอมพงศ์ หลีกภัย พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 2 นายทวี สุระบาล พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3 นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์

เขต 4 นายกาญจน์ ตั้งปอง พรรคประชาธิปัตย์

พัทลุง

เขต 1 นางสุพัชรี ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์

เขต 2 นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 3 นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์

ชุมพร

เขต 1 นายวิชัย สุดสวาสดิ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 2 นายสันต์ แซ่ตั้ง พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขต 3 นายสุพล จุลใส พรรครวมไทยสร้างชาติ

ปัตตานี

เขต 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู พรรคประชาชาติ

เขต 2 นายคอซีย์ มามุ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ พรรคประชาชาติ

เขต 4 นายยูนัยดี วาบา พรรคประชาธิปัตย์

เขต 5 นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส พรรคประชาชาติ

พะเยา

เขต 1 นายธรรมนัส พรหมเผ่า พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2 นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3 นายจีรเดช ศรีวิราช พรรคพลังประชารัฐ

สิงห์บุรี

เขต 1 นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

เพชรบูรณ์

เขต 1 นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2 นายจักรัตน์ พั้วช่วย พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3 นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 4 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร พรรคพลังประชารัฐ

เขต 5 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 6 นายอัคร ทองใจสด พรรคพลังประชารัฐ

แม่ฮ่องสอน

เขต 1 นายปกรณ์ จีนาคำ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2 นายสมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์

กำแพงเพชร

เขต 1 นายไผ่ ลิกค์ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 2 นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ พรรคพลังประชารัฐ

เขต 3 นายอนันต์ ผลอำนวย พรรคพลังประชารัฐ

เขต 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคพลังประชารัฐ

ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวม 100 คน

พรรคก้าวไกล 39 คน

1. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

2. นายชัยธวัช ตุลาธน

3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล

4. นายเซีย จำปาทอง

5. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

6. นายอภิชาติ ศิริสุนทร

7. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

8. นายรังสิมันต์ โรม

9. นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

10. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

11. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ

12. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม

13. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

14. นางสาวเบญจา แสงจันทร์

15. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร

16. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

17. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง

18. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์

19. นายมานพ คีรีภูวดล

20. นายรอมฎอน ปันจอร์

21. นายกรุณพล เทียนสุวรรณ

22. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

23. นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี

24. นายศุภโชติ ไชยสัจ

25. นางสาวศนิวาร บัวบาน

26. นายนิติพล ผิวเหมาะ

27. นายปารมี ไวจงเจริญ

28. นายวรภพ วิริยะโรจน์

29. นายสุรวาท ทองบุ

30. นายคำพอง เทพาคำ

31. นางสาววรรณวิภา ไม้สน

32. นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล

33. นายองค์การ ชัยบุตร

34. นางสาวชุติมา คชพันธ์

35. นายจุลพงศ์ อยู่เกษ

36. นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์

37. นายณรงเดช อุฬารกุล

38. นางสาวภคมน หนุนอนันต์

39. นายสุเทพ อู่อ้น

พรรคเพื่อไทย 29 คน

1.พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

2.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

3.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

4.รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล

5.ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง

6.นายเกรียง กัลป์ตินันท์

7.ดร.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

8.นายสุชาติ ตันเจริญ

9.ดร.สุทิน คลังแสง

10.ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ

11.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

12.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

13.นายจาตุรนต์ ฉายแสง

14.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

 เช็กที่นี่! รายชื่อครบ 500 ส.ส. แบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ

15.นายนพดล ปัทมะ

16.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

17.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

18.รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เพียงเกษ

19.นายนิคม บุญวิเศษ

20.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

21.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

22.นางประวีณ์นุช อินทปัญญา

23.นายสุรเกียรติ เทียนทอง

24.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์

25.นายดนุพร ปุณณกันต์

26.ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

27.พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรีคำพูดจาก สล็อต777

28.นายสุธรรม แสงประทุม

29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

พรรคภูมิใจไทย 3 คน

1.นายอนุทิน ชาญวีรกูล

2.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

3.นายทรงศักดิ์ ทองศรี

พรรครวมไทยสร้างชาติ 13 คน

1. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

3. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์

4. หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร

5. นายสุชาติ ชมกลิ่น

6. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

7. นายวิทยา แก้วภราดัย

8. นายชัชวาลล์ คงอุดม

9. นายจุติ ไกรฤกษ์

10. นายธนกร วังบุญคงชนะ

11. นายเกรียงยศ สุดลาภา

12. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง

13. นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน

1. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

2. นายชวน หลีกภัย

3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน

พรรคประชาชาติ 2 คน

1.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

2.พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง

พรรคพลังประชารัฐ 1 คน

1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน

1.นายวราวุธ ศิลปอาชา

พรรคไทยสร้างไทย 1 คน

คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

พรรคชาติพัฒนากล้า 1 คน

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 1 คน

1.นายปรีดา บุญเพลิง

พรรคท้องที่ไทย 1 คน

1.นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล

พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 คน

1.นายสุรทิน พิจารณ์

พรรคเป็นธรรม 1 คน

1.นายกัณวีร์ สืบแสง

พรรคพลังสังคมใหม่ 1 คน

1.นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ

พรรคเสรีรวมไทย 1 คน

1.พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

พรรคใหม่ 1 คน

1.นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน